مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:ثناگو
شهرت:ندارم
پست الکترونیک:ila1360@yahoo.com
تلفن همراه:09355227568
آدرس وب سایت:متقین110
آدرس وب سایت:.................
نخصص ها:علوم قرآنی ، فقه و اصول ، تفسیر

زندگی نامه

جز کوتاهی و تقصیر چیزی در زندگانی ندارم...........